Starte AS

Starte AS - Nytt firma

Starte AS - Nytt firma

Med Starte AS tjenesten vår slipper du å fylle ut alle stiftelsesdokumentene selv. 

Du fyller bare ut det lettfattelige bestillingsskjemaet én gang i vår nettbutikk, og vi omgjør umiddelbart informasjonen til  lovmessige stiftelsesdokumenter. Altinn registreringen er inkludert i prisen.

Disse inneholder alt som trengs for å starte AS, samt få registrert aksjeselskapet hos Brønnøysundsregistrene.

Starte AS har aldrig vært lettere.

Les mer...

Starte AS - Ferdigregistrert AS

Starte AS - Ferdigregistrert

Starte AS - Når det haster. Vi har ferdigregistrerte Norske aksjeselskaper for rask levering. Selskapet er stiftet og registrert, med aksjekapital på konto. Det har ikke vært drevet virksomhet i selskapet. 


Selskapet kan overtas og er klart til bruk i løpet av 1 time. Vi har ferdigregistrerte aksjeselskaper for ethvert behov. Du kan velge mellom ulike bankforbindlser - Stort utvalg!

Starte AS har aldrig vært lettere og raskere.

Les mer...

Starte AS - Fordeler

Starte AS - Fordeler
 • Du kan være ansatt i din egen bedrift og få rett til dagpenger ved arbeidsløshet og sykepenger fra dag én. Selskapet betaler de første 16 dagene, Folketrygden resten.
 • Status som ansatt gir deg minstefradrag på lønn og rimeligere trygdeavgift enn tilsvarende for næringsdrivende
 • Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld.
 • Blir tatt seriøst. Viser tyngde.
 • Fleksibelt med tanke på å få inn ny kapital og nye eiere etter hvert.
 • Ingen personbeskatning på overskudd som står i selskapet. Se punktet «Skatteplanlegging» nedenfor.
 • Slipper å dokumentere bygge- og anleggskontrakter overfor Arbeidstilsynet, les mer her.

 • Som ansatt i eget AS har du rett til å permittere deg selv med dagpenger.
 • Reiser, diett og skattefri bilgodtgjørelse etter Statens satser. Dette er ikke mulig med enkeltpersonforetak.
 • Fridager for syke barn, ferie og feriepenger. Trekkes som utgifter i selskapet.
 • Skatteplanlegging: Du kan bruke selskapet som sparebøsse og unngå løpende skattlegging. Ingen utbytteskatt før man velger å ta ut penger fra selskapet, kun selskapsskatt av overskudd. Reinvesteringer i andre selskaper eller eiendom er skattefritt.
 • AS-et kan være eier i andre selskaper og motta skattefritt utbytte. Derfor er det populært med holdingselskaper som brukes til kun å eie aksjer i andre foretak. Gevinst fra utbytte eller omsetning av aksjer skattlegges ikke før aksjonærene i eierselskapet bestemmer at pengene skal tas ut. Også konsernbidrag kan gi fordeler med skatteutjevning i en struktur som omfatter et holdingselskap og driftsselskap(er). Les mer om holdingselskap.
 • Ingen krav til revisjon av årsregnskapet for mindre AS som ikke inngår i et konsern. Les mer om når revisorplikt inntreffer.

Les mer...

Starte AS - Ulemper

Starte AS - Ulemper
 • Flere formaliteter å forholde seg til. Heldigvis er flere forenklinger av aksjeloven og prosedyrene rundt AS ventet å komme.
 • Arbeidsgiveravgift må betales både av din egen lønn, og av lønn til andre ansatte. Satsen er 14,1 prosent (utkantstrøk har lavere satser).
 • Regler om utbytte i henhold Aksjeloven § 8-1 hindrer løpende uttak av midler fra selskapet.
 • Mulig høyere utgifter til regnskapsføring og årsoppgjør.

Les mer...